مدیر زندگی

دسته بندی: مباحث فکری

نقدی بر مدیریت زمان
مباحث فکری

نقدی بر مدیریت زمان

تلاشم در نوشته‌هایم این است که تا جای ممکن ساده و همراه با تمثیل بنویسم تا عموم مردم استفاده کنند اما مخاطب این نوشتار اندیشه‌ورزانی

بیش‌تر »