مدیر زندگی

دسته بندی: مهارتهای حرفه‌ای

مدیریت زمان و ثروت
مدیریت زمان

مدیریت زمان سرآغاز ثروت

از خیلی‌ها بپرسیم: «چرا ثروت ندارید؟» می‌گویند: «سرمایه نداریم! آن‌هایی که سرمایه داشته‌اند راحت به ثروت رسیده‌اند.» برخی که دقیق‌ترند می‌گویند: «دانش و مهارت‌های ثروت

بیش‌تر »