مدیر زندگی

ما به تحول باور داریم

و اینجا برای کسانی‌ست که می‌خواهند

در زندگی خود و دیگران تحول بیافرینند

به ما ملحق شوید

مجلهٔ مدیر زندگی